Jump to content

Wiktionary:Kategori

Nga Wiktionary

Kategoritë[redaktoni]

Kategoritë bëjnë të mundur futjen e artikujve të WikiFjalorit në sirtarë të posaçëm. Ndryshe nga sirtarët e vërtetë ka mundësi që një artikull të jetë seleksionuar njëherësh në shumë sirtarë, kurse kategoritë nga ana e tyre mund ti jenë nënrenditur edhe vetë kategorive të tjera.

Kategoritë në Wikifjalor mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Deri tashmë nuk është përcaktuar akoma se ku është i nevojshëm një përdorim i kategorive dhe ku jo. Krahas kategorive në Wikifjalor ka dhe një mundësi tjetër, për të përmbledhur dhe organizuar me rregull fushat e temave. Ato janë të ashtuquajturat portale.

Kategoritë kryesore[redaktoni]

Kategoritë kryesore qëndrojne në rangun e parë të klasifikimit të kategorive, çfarë do të thotë që ato nuk janë të nënrenditura, në varësi të tyre qëndrojnë vetëm nënkategoritë.

Rekomandohen këto kategori kryesore:


Shikoni dhe këtu:

Nënkategoritë[redaktoni]

Nënkategoritë qëndrojnë në rangun e dytë të klasifikimit të kategorive, çfarë do të thotë që ato i nënrenditen vetëm kategorisë kryesore.

Kategorizimet e nënkategorive të parashikuara (Nga A deri Z)

Propozime për ndryshime[redaktoni]

Propozimet mund të behen në faqen e diskutimeve duke klikuar përkrah temës së lartshënuar, ose këtu poshtë për ndonjë faqe të re. Mos harroni të bëni një lidhje tek kategorizimi i diskutimeve. Shikoni më lart.

Propozimi për shkurtesa të Kategorive[redaktoni]


  1. - theksi i fjalës
  2. - shenja që ndanë pjesën e ndryshueshme nga pjesa e pandryshueshme e fjalës.
  3. - shenja që përfaqson pjesën e pandryshueshme të fjalës.
  4. - shenja pas së cilës jepet frazeologjia.
  5. - shenja që mbyllin një thënie me dy a më shumë pjesë.
  6. - shenja që vihet pas a përpara një terme fjalëformuese ose pas një parashtrese.