Wiktionary:Interpretimi i strukturës së artikullit

Nga Wiktionary

Fleksibiliteti

Përderisa informatat më poshtë mund të paraqesin një lloj formulimi ''standard'' të rregullave nuk do të thotë se këto rregulla janë të ashpra. Ju mund të bëni prova me shmangje, por disa redaktor mund të shohin këto shmangje si të papranueshme, dhe ti rikthejnë këto ndryshime. Ata kanë aq të drejtë ta bëjnë këtë sa edhe ju që keni të drejtë ti krijoni ato. Duhet të jesh në gjendje ti diskutosh këto ndryshime. Nëse dëshiron që mënyra juaj e redaktimit të pranohet, ju duhet ti krijoni rrethanat për këtë. Vetëm nëse ka një arsyje të mirë për shmangje, përndryshe rregullat standarde duhet të merren si të sakta. Refuzimi për të diskutuar, apo zënkat në redakim mund gjithashtu ta dëmtojnë besueshmërin në fusha të tjera.

Gjërat themelore

Emri i artikullit

Emri i artikullit është ajo fjale apo fraze që ju po e shpjegoni. Për gjuhët me dy lloje të shkronjave, emri i artikullit zakonisht bëhet me shkronjë të vogël. Në përjashim të emrave të përveçëm, emrave Gjerman and shume shkurtesave.

Vetia themelore

 1. Gjuha ju lejon të njihni gjuhën e fjalës në diskutim. Gati gjithmonë është në nivelin e dytë të kryeradhës (shiko: Wiktionary:Si redaktohet një faqe lidhur me terminologjinë që përdoret këtu). Në shumicën e rasteve kryeradha gjuha përmbanë gjuhën në kuptim e saj tradicional. Prioritet i jepet artikujve që kanë të njejtin kuptim në shumë gjuhë; kjo kryeradhë përmban terme që janë të njejta një të gjitha gjuhët. Simbolet për elementet kimike dhe shkurtesat për njësit matëse internacionale mund të jenë shembuj për termet shumë gjuhëshe. Gjuha shqipe vije e para pastaj gjuhët e tjera pasiqë ky është WikiFjalor në shqip. Pas shqipes vije gjuha me radhe si në radhitje alfabetike.
 2. Pjesët e ligjëratës mund të duket si emër i gabuar, por duket se ka kuptim kur u zgjodh për herë të parë. Është përshkruesi kyq për funksion leksikor të termin të fjalë (si ''emër'', ''folje'', etj..). Definicionet vijnë vetvetiu mbrenda kufinjëve të vet. Përveq '''pjesëve të ligjëratës''' këtu përfshihen edhe gjërat që janë më pak se fjalë, si inicialet dhe parashtesat, dhe artikujt që janë më shumë se fjalë, si idiomat, frazat dhe fjalët e urta. Kjo kryeradhë zakonisht mund të zë vendin e tretë në rënditje, por mund të ketë edhe vend më të ulët për termet që kanë etimologji apo shqiptim të shumëfisht.
 3. Referencat janë duke u bërë shumë të rëndësishme përderisa në orvatemi në përmirësimin dhe besueshmërin e WikiFjalorit. Përderisa ne mund të jemi tolerant në kërkesën e referencave për fjalët që lehtë gjinden në shumicën e fjalorëve, referencat për fjalët më të panjohura janë thelbësore. Referencat mund të shtohen në një kryeradhë të ndarë me nivel të përshtatshëm apo të shtohen direkt aty ku është fjalia.

Një shembull shumë i thjeshtë

Ky është një shembull i thjeshtë i fjalës çarmatim, dhe paraqet elementet themelore të një artikulli.

 1. Gjuha e fjalës ( si kryeradhë e nivelit të dytë),
 2. Pjesa e ligjëratës (si kryeradhë e nivelit të tretë),
 3. Lakimi apo zgjedhimi i fjalës (duke përdorur pjesë të ligjëratës korrekt),
 4. Definicioni (duke e rënditur atë me ''#'' që automatikisht shton numrin),
 5. Lidhje në definicionin për fjalët kyqe,
 6. Referencat (si kryeradhë e nivelit të tretë),
 7. Një vend i kontrollueshëm ku mund të gjeni fjalën

Ky shembull mund të kopjohet dhe të përdoret për ta filluar një artikull:

==Shqip==
===Emër=== 

# ''shih'' [[çarmatosje]],~A. ''Çarmatimi i reaksionarëve. Çarmatimi i një krahine.'' 
# Tërësia e masave, që merren për të hequr plotësisht ose pjesërisht [[armatim]]et nga një vend...
== Referencat ==
* Fjalori elektronik shpjegues FESH 1.0

Variacionet për gjuhët e tjera përpos gjuhës shqipe

Artikujt për termet në gjuhë të tjera duhet ta ndjekin formulimin standard sa më shumë që është e mundur, pa marrë parasyshë gjuhën dhe fjalën. Sido qoftë, përkthimi në Shqip zakonisht duhet të jepet në vend të definicionit, duke përfshirë një shënim që tregon çka nënkupton përkthimi në Shqip. Gjithashtu, paragrafi i përkthimit duhet të hiqet.

Disa gjuhë kanë shenja që kërkojnë ndryshim nga formati standard. Për lidhjet për këto ndryshime shiko: Përdorimi i shenjave nëpër gjuhë të tjera

Kryeradhë shtesë

Ka kryeradhë shtesë të cilat duhet ti përdorni nëse është nevoja, por nëse nuk keni nevojë, burim apo kohë, nuk jeni të obliguar ti shtoni ato, me përjashtim të ''Referecave''. Lista poshtë nuk është një listë e veçantë; disa kyreradhë mund të jenë themelore në disa raste. Rekomandohet që keto ti vëni me radhë, por edhe këtu luhatjet në radhitje mund të tolerohen.

Një artikull tipik që përdorë shumë nga këto kryeradhë shtesë mund të formatohet kështu:

==Shqip==
===Shqiptimi alternative===
===Etimologjia===
===Shqiptimi===
* Transkriptimi fonetik
* Fajle audio në dialekte të tjeraAudio files in any relevant dialects
* Rima
* Homonimi
===Emër===
Lakimi
# Kuptimi 1
#* Citimi
# Kuptimi 2
#* Citimi
   etj.
====Shënimet e përdorimit====
====Sinonime====
====Antonime====
====Fjalë të prejardhura====
====Terme të ngjashme====
====Në gjuhë të tjera====
====Referencat====
====Ligje të jashtme====
===Folje===
Zgjedhimi
# Kuptimi 1
#* Citimi
   etj.
====Shënimet e përdorimit====
====Sinonime====
====Antonime====
====Fjalë të prejardhura====
====Terme të ngjashme====
====Në gjuhë të tjera====
====Prejardhja====
====Referencat====
====Lidhje të jashtme====
===Anagrame===
---- (Viza ndarëse mes gjuhëve)
==Anglisht==
===Etimologjia===
===Shqiptimi===
===Emër===
'''Lakimi'''
# Kuptimi 1 në Shqip
#* Citimi në Anglisht
#** Citimi i përkthyer në Shqip
# Kuptimi 2 në Shqip
#* Citimi në Anglisht
#** Ciitimi i përkthyer në Shqip
====Sinonime====
====Fjalë të prejardhura====
====Terme të ngjashme====

Principi kryesorë për rënditjen e kryeradhëve dhe nëntitujve është bërja e vendeve. Një kryeradhë që vendoset në një nivel përmbanë gjithçka derisa një kryeradhë e barazvlefshme të vendoset prap. Nëse fjalia është emër apo folje, çdo gjë që rrjedh nga ajo si pjesë e ligjëratës atëherë duhet të vihet para se kryeradha e dytë të fillojë. Bërja e vendeve është principi kryesorë i organizimit të WikiFjalorit, por koncepti vuan nga të qënit vështirë në përshkrimin e strukturës gojore. Nëse keni probleme me këtë, kontollojeni artikujt ekzistues, apo bëni pyetje tek një përdorues me përvojë.

Kryeradhët para definicionit

Në përgjithësi, kryeradhët në këtë grup nuk mvaren nga kuptimi i fjalës. Ato japin një atmosferë që të çon tek fjala dhe ndërlidhja që ajo fjalë ka me ndonje fjalë tjetër, dhe na lejon ne ta dallojmë nga të tjerat që mund të jetë disi e njejtë.

Etimologjia

Artikulli kryesorë: Wiktionary:Etimologjia

Kryeradha e parë pas kryeradhës së gjuhës zakonisht është kryeradha e nivelit të tretë ''Etimologjia''. Etimologjia jepet menjëherë pa nëntitull. Etimologjia në thelb tregon prejardhjen e fjalës. Kjo mund të tregoj format në gjuhë të tjera që gjenden në fjali. Për shumë fjalë moderne mund të tregoj kush e ka shpik fjalën. Nëse fjala vije nga një fjalë tjetër e shqipës me rregull të drejtë si formimi i emrave duke i shtuar foljeve prapashtesën <nowiki.im</nowiki>, nuk është e nevojshme të përsëriten të gjitha detajet e origjinës së fjalës në faqen e foljes.

Nganjëherë dy fjalë me etimologji të ndryshme i përkasin të njejtit artikull sepse shkruhen njejtë (janë homonime). Në raste të tilla duhet të jetë më shumë se një ''Etimologji'' ku edhe e numrojmë. Prandaj, për fjalën si Vera do të duhet të dukej kështu:

===Etimologjia 1===
====Shqiptimi====
====Emër====
===Etimologjia 2===
====Shqiptimi====
====Emër====

Duhet përmendur se në raste kur ka më shumë se një etimologji, të gjitha kryeradhët nënrënditëse duhet ta kenë nivelin e ngritur nga një për tu pajtuar me konceptin themelorë për të treguar vartësi gjatë rënditjes.

Shqiptimi

Artikulli kryesorë: Wiktionary:Shqiptimi

Një paragrafi tipik i shqiptimit mund të duket duke ndjekur shembullin e fjalës portmanteau:

* {{a|UK}} {{IPA|/pɔːtˈmantəʊ/}}, {{SAMPA|/pO:t"m{nt@U/}}
* {{a|US}} {{SAMPA|/pOrt"m{ntoU/}}
* {{audio|en-us-portmanteau.ogg|Audio (US)}}

Theksi nga regjioni si (UK), (US), (Australia), është i pari nëse ka ndryshime theksimi regjional, i shoqëruar me sistemin e shqiptimit (si SAMPA apo IPA), një vizë, pastaj shqiptimi, (Shiko Shqiptimi për skicën e këtyre dy sistemeve). Transkriptimi fonetik normalisht vendoset në mes të vizave diagonale. Përderisa aty është një prerje e ngjashme e sistemit të krijuar të shqiptimit, nuk është gabim të përdoret një prezantim arbitrar nëse kjo është krejt çka dini dhe ja vlen të theksohet. Për fjalën reject dikush mund të vendos /RE-ject/ dhe /re-JECT/ për të bërë dallimin e rëndësishëm në mes të emrit dhe foljes. Ndoshta nuk është standard, por nuk është gabim. Kurdo që është e mundur, sido qoftë, sikur ad hoc shqiptimi duhet të zëvendësohet me një sistem të qartë si IPA.

Më së miri, artikulli duhet ta ketë paragrafin e shqiptimit, edhe ndoshta edhe shembullin me zë të shoqëruar me të. Sido qoftë, shqiptimi ndryshon shume nga dialektet, dhe ata që nuk janë gjuhëtar shpesh kanë probleme me të shkruarit e shqiptimit drejt.

Për të ngarkuar fjalë me zë për shqiptimin ato duhet të jenë në Ogg dhe duhet të ngarkohen tek Commons WikiMedia].

Homonimet

Shënoni çdo homonim në mënyrë alfabetike, duke bëre lidhje këto fjalë. Për shembull,

 
folje:[[vesh]], emër:[[vesh]], emër:[[kishë|kisha]] (shq), folje:[[kam|kisha]] (e pakryera e [[kam]])

Që do të duket kështu: folje: vesh, emër:vesh që tingëllojnë njejtë apo emër:kisha (shq), folje: kisha (e pakryera e kam) që tingëllojnë njejtë.

Pjesa qëndrore e artikullit

Pjesët e ligjëratës dhe përshkrime të tjera

Kjo zakonisht është kryeradhë e nivelit të tretë, por mund të jetë edhe më e lartë kur etimologji të shumëfishta apo shqiptimi janë faktor. Kjo kryeradhë më së shpeshti tregon pjesët e ligjeratës, por nuk është e kufizuar vetem tek ''Pjesët e ligjëratës''. Ka edhe përshkrime të tjera si ''Emra të përveçëm'', ''Idioma'', ''Shkurtesa'', ''Simbole'', etj.

Lakimi

Ne e lakojmë një fjalë pa e rreshtuar atë me kryeradhë nën ''Pjesët e ligjëratës''. Nuk ka ndonjë kryeradhë të ndarë për këtë. Për fjalët e palakuara, mjafton që ato të përsëriten në tekst të trashë. Format e tjera mund të jepen ne kllapa.

Për një emër do të ishte kështu...

fjalë (shumës fjalët) fjalë (emër i numrueshëm) fjalë (emër që ka njejës dhe shumës) ...mvarësisht se a ka emri shumës, është apo nuk është i numrueshëm, apo ka vetëm formën e shumësit. Kurse për një mbiemër do të dukej kështu...

i mirë, më i mirë, më i miri. 

Përcaktimi apo Definicioni

Definicionet janë pjesa kryesore e informatës së fjalorit por që nuk kanë kryeradhën e tyre të veçantë. Ato vetëm shtohen një një pjesë të madhe, radhë pas radhe, dhe secili fillim i shënuar me shenjën e numrit (#). Secili definicion mund të merret si fjali: duke e filluar me shkronjë të madhe dhe duke e mbaruar me pikë. Fjalët kyqe të definicionit duhet të bëhen me rregullat e wikit.

Shkurtesat

''Definicionet'' e artikujve që janë shkurtesa duhet të jenë forma të zgjëruara të shkurtesave. Kur ka shtritje më të madhe të shkurtesave, ato duhet të renditen në mënyrë alfabetike për të parandaluar dyfishimin e tyre. Shembulli i përdorur në formën e shtrirë duhet të jetë i zakonshëm – fjalët nuk shkruhen me shkronjë të madhe në formën e shtrirë të një shkurtese që fillon me germë të madhe vetëm nëse edhe forma e shtrirë është shkruar ashtu.

Kurdo që format e shtrira të artikujve duken (apo duhet të duken) tek WikiFjalori duhet ti bëni me rregulla të wikit. Format e shtrira që janë artikuj enciklopedik duhet gjithashtu të bëhen me rregullat e wikit dhe të lidhen tek artikulli përkatës i Wikipedias. Nëse forma e shtrirë nuk është material që meriton të jetë një artikull tek WikiFjalori apo Wikipedia, atëherë rregulloje fjalët përbërëse me rregullat e wikit dhe jepi një shkëlqim (nënvizoje, në kllapa) pasi shtesës t'i sqarohet domethënja. (shikoni shembullin: SNAFU). Shikoni edhe FIFA si shembull.

Fjalit shembuj

Në përgjithësi çdo definicion duhet të përcillet me një citim duke ilustruar definicionin. Nëse nuk mund të gjindet asnjë citat, ju inkurajojmë që ta krijoni një shembull të fjalisë. Fjalit shembuj duhet të jenë:

 • fjali gramatikisht të kompletuara, duke filluar me germë të madhe dhe duket mbaruar me pikë, pikë pyetje apo pikë quditëse.
 • të vendosura menjëherë pas definicionit në fjalë dhe para çdo citimi që lidhet me definicioin specifik.
 • të nënvizuara, me definicionin me germa të trasha.
 • të jenë sa më të shkurta duke e qartësuar arsyen e fjalës. (në raste të rralla, shembujt me dy fjali të shkurta bëjnë punë më së miri).
 • të fillohen duke përdorur comandën ''#'' në fillim të rreshtit.
 • për gjuhët që përdorin shkrim jo latin, një transkriptim duhet të jepet rreshtin e fundit, me një shtesë e nivelit të kryeradhës: ''#::''.
 • për gjuhët e tjera përpos shqipës, një përkthim duhet të jepet në rreshtin e fundit (p.sh. nën fjali apo nën transkriptim), me një shtesë të nivelit të kryeradhës: ''#::''.
 • nuk duhet të përmbajnë lidhje interwiki (fjalët duhet të jenë të lehta për tu kuptuar pa kërkim shtesë).

Qëllimi i thënjes së shembujve është ky që do të vendosim në vazhdim, dhe duhet të mbahet në mend kur jepni një shembull:

 1. Ta vendosni fjalinë në një tekst që mundësisht të arrij ti adresohet nivelit të formalitetit, dialektit, etj.
 2. Të japin renditje të dukshme, veçanërisht ato fjali që nuk janë idiomatike.
 3. Të ndajnë skenar në të cilat kuptimi i shembullit është i qartë.
 4. Të ilustrohet kuptimi i fjalisë plotësisht që definicioni të mos jetë i zbehtë.
 5. Të japin shembuj të ndryshueshëm të strukturës gramatikore që kuptohen lehtë, posaçërisht ata që nuk janë të qartë, për shembull duke i’u referuar grumbullimit me një parafjalë.

Kryeradhët pas definicionit

Këto kryeradhë zakonisht nxjerren nga njohja e kuptimit të fjalës.

Radhitja e kryeradhëve

 • Shënime rreth përdorimit (mund të vendosen kudo që përshtaten)
 • Lakimi, apo Zgjedhimi i foljeve, apo Lakimi i emrave, i mbiemrave, vetëm e tashmja në artikujt jo shqip.
 • Citimet (kur nuk jepen në kuptim të caktuar)
 • Sinonimet
 • Antonimet
 • Fjalët e prejardhura
 • Fjalët e ngjashme
 • Fjalët e bashkërenduara
 • Në gjuhë të huaja (përkthimi, vetëm koha e tashme)
 • Shikoni edhe
 • Referencat
 • Lidhje të jashtme

Shënime rreth përdorimit

Kjo pjesë, qoftë e identifikuar me kryeradhë apo paragraf mund të vendoset kudo. Duhet të përcillet sa më afër që është e mundur pikës që ka nevojë për sqarim. Freno tendencat të jeni i gjatë me fjalë boshe në këtë pjesë; shënimet e shkurta dhe të sakta mund të jenë më efektive. Këto shënime nuk duhet të zënë vendin e etiketave të ndaluara kur janë adekuate për punën. Përgatitu të dokumentosh këto shënime me referenca. Mos harro të sqarosh se si përdoret fjalia, duke mos provuar të diktosh se si duhet të përdoret nga këndvështrimi juaj.

Citimet

Citimet zakonisht vendosen nën definicion që e ilustrojnë atë. Nëse ka më shumë se një citim, apo kur nuk ka asnjë (p.sh. një ndryshim i mëparshëm i shënimit që nuk ka ngjashmëri të saktë për një fjalë), një pjesë e veçantë duhet të përdoret. Citimet këtu formatohen normalist por pa radhitje me numra. Psh. 1992, Lufta në Ballkan, Grup Autorësh, kapitulli 25, rreshti 13.

Sinonimet

Kjo është një listë e fjalëve që kanë kuptim të njejtë me fjalën që po definohet. Ato shpesh janë edhe të pasakta.

Kur ka shumë definicione për një fjalë në gjuhën shqipe, sinonimet duhet të jepen në një listë të veçantë për secilin kuptim. Sugjerohet qasja si më poshtë:

 1. Përmbledh përkufizimin për sinonimet të cilat janë duke u dhënë, duke vënë ato në tekst të pjerrët midis kllapave, dhe vizës.
 2. Radhit sinonimet për këtë përkufizim, me renditje alfabetike dhe të ndara me presje duke e bërë tekst wiki (wikify) çdo sinonim.
 3. Përdor një rreshtë për çdo sinonim, duke filluar çdo rresht me një ylli (*).

Pjesa e sinonimit për ''nënë'' mund të duket kështu:

Lidhje të mëtutjeshme kuptimore

Kryeradhët e mëtutjeshme janë këtu për të definuar pjesët që përmbajnë kuptim lidhur me fjalët përveç sinonimeve: Antonimet, Terme të koordinuara etj… Secila nga këto pjesë formatohet saktësisht sikur Sinonimet.

Përkthimet

 • Futni përkthimin vetëm kur jeni të sigurtë. Nëse nuk e njihni gjuhën, nuk jeni të sigurt për përkthimin, është më mirë të mos futni atë se sa një përkthim jo korrekt.
 • Kurr mos përdorni softuar automatik për të nxjerrë përkthimin nga gjuha shqipe në një gjuhë tjetër që nuk e flisni. Përkthimet automatike sjellin probleme. Softuaret automatik shumë rrallë japin rezultate të sakta.
 • Mos kopjo nga fjalorë përkthyes (bilingual apo multilingual) pasi që ata mund të përbëjnë shkeljen e të drejtës së autorit. Këtu i adresohemi fjalorëve të printuar edhe formave online. Fjalorët që kanë të drejtë autoriale mund të përdoren.

Përkthimin duhet ta bëni vetëm për fjalët në shqip. Në artikujt me fjalë të huaja vetëm përkthimi në shqip jepet e jo i tërë definicioni. Përkthimi gjithashtu mund të ndahet në pjesë të ndryshme në bazë të kuptimit të fjalis. Secila pjesë është e ndarë në një kuti përmbledhëse të dalluar duke përdorur shabllonin e përkthimit (shih më poshtë). Kutit janë të kryesuara nga një përmbledhje e përkthimit të kuptimit. Në secilën kuti, gjuhët të cilat janë të përkthyera janë të renditura në radhë në mënyrë alfabetike. Emri i gjuhës vendoset në kryeradhë duke e formuar atë me (yll - *) e pasuar me përkthimin në po atë gjuhë.

Përkthimi përdorni dhe mos përdorni
 • Përdorni shabllonin {{përk|en|shembull}}. Kjo do të krijoj një lidhje tek ajo fjalë në WikiFjalori dhe një lidhje të vogël tek WikiFjalori për atë gjuhë. Referencat duhet të jenë në faqen tjetër e jo në listën e përkthimeve. Nëse mendoni se shablloni {{përk|en|shembull}} është shumë i komplikuar, atëherë mund ta thjeshtësoni duke vendosur fjalën vetëm në kllapa të dyfishta.
 • Përdorni shkronjat për përkthim në një gjuhë që nuk përdorë afabetin romak.
 • Përdorni gjininë gramatikore të përkthimit të emrave, nëse përshtatet, duke dhënë parametrat si m, f, dhe as për ''mashkullor'', ''femëror'', dhe ''asnjanës''.
 • Mos përdorni shqiptimin e përkthimit dhe mos jepni informata të detajuara gramatikore; informata të tilla duhet të jepen tek faqja e vet fjalis.
 • Sigurohuni se përkthimi i dyfishtë i një fjalie të jepet i tëri. Për shembull, për fjalën çereke, që është

bushel apo quart, shkruani kështu:

Ja një shembull i përkthimit në gjuhë të huaja për fjalë Plesht:

 
{{-sq-}}
[[Figura:HookeFlea01.jpg|150px|right|thumb|'''Një plesht''']]
===Emër===
Dëmtues i vogël, armik i zakonshëm qeni.

=== Në gjuhët tjera ===
{{kre}}
*Afrikanishte: {{përk|af|vlooi}} (''sh.'' [[vlooie]])
*Amharikishte: {{përk|am|ቁንጫ}} (''qunəč̣č̣a'')
*{{en}}: {{përk|en|flea}}
** [[flef]] (''Lancashire dhe Cheshire'')
** [[lop]] (''verilindje e Anglia'')
** [[fleck]] (''Lancashire, Merseyside dhe Manchester'')
** [[flen]] (''Shropshire, Hereford & Worcester dhe vendi në Wales'')
*Anglo-Saxon: [[flea|flēa]] ''f'', [[fleah|flēah]] ''f''
*Ajmarishte: {{përk|ay|kʼuti}}
*{{ar}}: {{përk|ar|برغوث}} (''barɣūθ'')
*Baskishte: {{përk|eu|arkakuso}}
*Boshnjakishte: [[buha]] ''f''
*Bretonishte: [[c'hwennenn]]
*Çiçevishte/Chichewa: [[nsabwe]]
*{{cs}}: {{përk|cs|blecha}} ''f''
*{{da}}: [[loppe]] ''c''
*{{eo}}: {{përk|eo|pulo}}
*{{et}}: [[kirp]]
*{{fi}}: {{përk|fi|kirppu}}
*{{fr}}: {{përk|fr|puce}} ''f''
{{fund}}
 

Fjalë pasardhëse

Radhit fjalët në gjuhë të tjera që kanë huazuar apo trashëguar fjalën. Etimologjia e këtyre termeve duhet të lidhet tek faqja.

Fjalë të prejardhura

Radhit fjalët në të njejtën gjuhë që kanë prejardhje morfologjike. Për shembull, fjala çlirimtar formohet duke i shtuar prapashtesën tar nga çlirim. Nëse nuk dihet nga cila pjese e ligjëratës apo nga çka formohet atëherë shtoni atë tek pjese fjalë të prejardhura në të njejtin nivel me pjesët e tjera të ligjëratës.

Fjalë të ngjashme

Radhit fjalë të së njejtës gjuhë që kanë lidhje të forta etimologjike por që nuk janë fjalë të prejardhura. Të gjitha këto terme duhet të formatizohen në wiki.

References

Vlefshmëria e fjalorit ka një efekt të thellë në dobinë e tij. Ekziston një nevojë për të balancuar me respektin për të drejtat e autorit si krijues me përkufizimet në mënyrë që të mos sajohen si të pasakta. Referencat këtu mund të jepen në një format normale bibliografik duke treguar autorin, titullin, vendin e botimit, botuesit dhe viti i botimit.

Të dhënat Meta

Kjo i referohet materialit i cili është redaktuar në një kuti redaktuese, por e cila nuk duket në artikullin kryesor të tekstit kur ajo është lexuar. Në disa raste, ku duket varet nga preferencat e tuaja të përdoruesit, sidomos pamja që ju keni zgjedhur.

Kategorizimi

Një kategori tek WikiFjalori është një grup i lidhur me artikuj të cilat janë të rreshtuara në një kategori faqe. Nën kategoritë gjithashtu mund të paraqiten në këtë faqe. Kategoritë dhe nën listat e emrave të ndryshëm mund të duken shumë të ngjashme, por mënyra se si janë ndërtuar është shumë e ndryshme, në shumicën e rasteve, por veçanërisht në listat e hapura, ato plotesojnë njeri-tjetrin. Për të përfshijnë një artikull në një kategori, thjesht shkruani një kategori artikull me këtë mënyrë:

[[Category:Mbiemra shqip]]

Lidhja do të duket në fund të faqes në disa pamje dhe në pjesën e sipërme në të tjerët, pavarësisht se ku është e vendosur në kutinë e redaktimit. Është e rekomanduar që të shkojë pranë fundit të kutisë redaktuese, mbi interwikis nëse ka. Nga këto kategori vënien në vend të një përputhje ajo i bënë ata më të lehtë për të gjetur kur keni nevojë për të ndryshuar ato në një artikull më të gjatë. Nëse kategoria duket si lidhje e kuqe, kjo kategori faqe ende nuk është përshkruar, por të gjithë artikujt që janë vënë në kategorinë që do të duken tek kjo kategori. Ju duhet të redaktoni faqen e kategorisë, sidomos duke shtuar nga një përshkrim i shkurtër i kategorisë ose duke shtuar një kod për të vënë atë në një nivel më të lartë kategorie.

Lista e artikujve në një kategori faqe do të jetë në mënyrë strikte njëkodëshe me një titull nëse nuk diktohet ndryshe. Një efekt i kësaj është se të gjitha artikujt kryesorë duke filluar me germë të madhe do të jenë të rreshtuara para atyre që fillojnë me germë të vogël. Ju mund ta rregulloni këtë problem me një lidhje që transportohet. Me vendosjen artikulli shqip e shtynë që termi të jetë në krye të listës pasi që listat bëhen njëkodëshe për shkak të yllit para çdo germe. Fjalët që përcaktojnë një kategori duhet të jenë të renditura në këtë mënyrë. Në mënyrë të ngjashme, duke i dhënë, artikulli emra i diktuar do të jetë në mesin e fjalëve të renditura alfabetikisht që fillojnë me një gerëm të vogël.

Në shumicën e rasteve kategorinë emra duhet të fillojë me një germë të madhe. Kjo ka përparësi për të krijuar listë njëkodëshe të veçantë për çdo gjuhë të huaj që është e përfaqësuar në kuadër të gjerë të kategorisë. Kategori të gjuhëve të huaja mund të fillojë me gjuhën kodin në rastin më të ulët.

Në marrëveshje, është më mirë të përdorni shumësin për shumicën e kategorive si emrat që janë emra. Kjo do të shmangë të paturit e një kategori të ndara në dy kur përdorin shumësin dhe përdorimin e disa emrave njëjës.

Lidhjet interwiki

Një Lidhje Interwiki është një lidhje për një artikull të së njëjtit drejtshkrim në WikiFjalorë të tjetër. Lidhjet fillojnë me (zakonisht dy-germa) i cili është kodi i gjuhës. Dhe duket kështu:

 [[en: fjala]]

Rezultati do të jetë se, me futjen në lidhje hidrogjen mund që në Wikifjalorin frëngjisht fjala "hidrogjen" të futet duke përorur. Ku lidhje të tilla kanë themeluar një listë e gjuhëve do të duket i lidhur së bashku në një vend që varet në pamjen që ju jeni duke përdorur; zakonisht duken në kolonën e majtë nën kutinë e kërkimit. Klikimi mbi një lidhje në gjuhën do të sjellë në tekst me po të njejtën fjalë në gjuhë të tjera të Wikifjalorëve.

Lidhjet interwiki janë më mirë të vendosen si pikë e fundit në një artikull në rënditje alfabetike, secili në linjën e vet për lehtësim kur redaktoni. Disa prej këtyre lidhjeve janë të krijuara nga një robotë (bot) që krahason WikiFjalorë projekte të ndryshme.

Përdoruesit e rinj ndonjëherë heqin lidhjet interwiki, ndoshta për shkak se ata nuk duket se do të bëjë çdo gjë në faqe. Një shpjegim i vetëm dhe i sjellshme normalisht është i suksesshëm në frenimin që të mos hiqen lidhjet interwiki.

Vini re gjithashtu se në hapësirën kryesore të artikullit, interwiki nuk janë përdorur në pjesën e përkthimit. Një interwiki lidhje siguron një lidhje për të njëjtën faqe, e shpjeguar dhe e shkruar në një gjuhë të ndryshme. Përkthimet eksperimentale të lidhjeve interwiki që kanë nevojë për të qëndruar në pjesën e përkthimeve duhet të fillojë me një kryeradhë para gjuhës.

Së fundi, kini parasysh se lidhjet interwiki duhet vetëm të regjistrohen me dorë në qoftë se nuk jeni të sigurt që një interwiki rotobë kryen punë për një gjuhë të caktuar.