Jump to content

Wiktionary:Vini Re!

Nga Wiktionary

Këtu do të gjeni disa rregulla të prezantuara shkurt dhe të cilat nëse nuk respektohen do të vështirësojnë punën e redaktorëve dhe të programit elektronik operues të Wiktionary.


Kopjimi pa leje nuk është i lejuar[redaktoni]

 1. Shkaku: Padi penale nga ana e Autorit të materiali.
 2. Udhëzime:
  1. Punimet vetjake: Mund ti zgjedhësh njërën nga liçencat e WikiFjalor-it. (GNU dhe Public Domen)
  2. Leja nga autori: Dërgoi një E-mail poseduesit të materialit me kërkesë për prezantimin e materialit dhe ndryshimin e materialit nën licencat GNU ose [Public Domain]. Fletë kërkesën dhe lejen prezantoje në faqën e diskutimit të artikullit përkatës.

Korrigjimi i drejtshkrimit të lidhjeve (ang. links) nuk është i lejuar[redaktoni]

 1. Shkaku: Me korrigjimin e titulli nuk humbë një lidhje e thjeshtë por nyja e më shumë artikujve.
 2. Udhëzime
  1. Informim gabimi:Shkruaj diku fjalën korrekte më së miri në fletën e diskutimit të artikullit përkatës. Për diskutime shiko "dhëmbëzoret" e fletës ku gjendesh në kryradhën e dytë nga lartë nën radhën Wiktionary:Vini Re!.
  2. Korrigjim drejtshkrimi: p.sh [[Wiktionary:Vini Re!|Kujdes!]] vendose pas titullit një vertikale " | " dhe shëno korrekturën.
  3. Zhvendose: Si anëtar i regjistruar ke mundësin të zhvendosë fleta, p.sh:[[Prishtinë]] zhvendoset në [[Prishtina]]

Përdorimi i faqeve personale të anëtarve si faqe diskutimi (artikuj), nuk është i lejuar[redaktoni]

 1. Shkaku: E drejta e personit për prezentim personal. Pastrohet nga Përdoruesi ose Pastruesi
 2. Udhëzime
  1. Faqet e diskutimit: çdo faqe e projektit (pos faqe speciale e të mbrojtura) ka faqen e diskutimit.
  2. Nënshkrimi, Firmosja e diskutimit është e mirë për veten dhe për përdoruesit tjerë. Kjo, arrihet duke shtypur pullen automatike për firmosje prezentuar me simbolin e firmosjes.
  3. Mesazhet dërgohen duke shtypur në anën e djathtë të lidhjes redaktoni shenjen +

Përdorimi i shenjave tjera për këto germa: Ç ç Ë ë , nuk është i rekomanduar[redaktoni]

 1. Shkaku:Mbi ngarkimi i shërbyesit në të cilin gjendet programi operues i Wiktionary.
 2. Udhëzime
  1. Përdorni tastaturen në gjuhën shqipe
  2. Përdorimi i ndihmesave teknike: futni këto shkronja duke klikuar në shkronjat e prezantuar jashtë rubrikës (Dritares) redaktuese.
 • Shiko: Si të transformoj një tastatur në Gjuhën Shqipe ?
 • Shiko kryeradhën: Disa germa për të ndihmuar me redaktimin: Ç ç Ë ë ose shtypni: Ç ç Ë ë

Përdorimi i gjuhëve të huaja nuk është i lejuar[redaktoni]

 1. Shkaku: Kjo është Enciklopedi në Gjuhën Shqipe.
 2. Udhëzime
  1. Nevoja për gjuhë tjera, mund të kompenzohet në projektet Wiktionary në gjuhët tjera.
  2. Gjuha e librit të botuar në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni është niveli i gjuhës me të cilen janë të besueshëm shumica e shqipëfolësve.
  3. Gjuhet e vdekura dhe anglishtja përdoren për termet e shkurta për të cila paralajmrohet lexuesi së paku me shkurtesën (lat., ang., gr. etj.)
  4. Emrat origjinal të organizatave, enteve, firmave, personave, qyteteve etj., shkruhen pas shqiptimit dhe paralajmrimit me shkutesen org. ose nga cila gjuhë rrjedhë emërtimi.
  5. Ndërlidhja e Emrave "orgjinal" bëhet duke zhvendosur fleten ose duke shënuar komandën e programit operues #redirect [[Shembull Artikulli]]
  6. Fletat Wiktionary të cilat kanë të bëjnë me të drejtat e liçensës duhet prezentohen edhe ashtu si janë, përderisa dikush nuk merr guximin të i përkthej

Ofendimi i redaktorve nuk është i lejuar[redaktoni]

 1. Shkaku: Lindin konflikte që pasqyrohen në gjendjen e artikullit.
 2. Udhëzime:
  1. Menjanimi i konfliktit: Kompromis në mes të redaktorëve, për ndryshe bllokim i fletës nga ana e administratorit.
  2. Formulimi i fjalëve: Çdo mendim mund të shprehet në më së paku dy formulime me të njëjtin kuptim.

Lidhjet e jashtme me qellime perfitimi nuk janë të lejuara[redaktoni]

 1. Shkaku: S'duhet të ndotet enciklopedia, lidhja do të pastrohet nga Pastruesi .
 2. Udhëzime:
  1. Formulimi i fjalëve të tekstit të prezantuar me karakter për interesa shoqrore.
  2. Përdorimi me vend i lidhjes së jashtme

Prezentimi komplet i shtypshkrimeve jo-enciklopedike nuk është i lejuar[redaktoni]

Shkaku: Tekstet duhet të jenë enciklopedike, përndryshe mund të përdoret projekti WikiLibra
 1. Udhëzime:
  1. Formulimi i artikujve: Qëllimi i artikujve enciklopedik është të informojnë lexuesit rreth temava enciklopedike, jo tu mbushin mëndjen për një ide apo ideologji, apo të shpjegojnë në detaje fusha studimi.
  2. Mardhënjet: duhet pas kujdes gjatë formulimit të fjalëve të mos vije deri te bllokimi i fletës, pasi që për këto qështje ka mendime të ndryshme. Çdo tentim për dominim në njërën nga këto fusha do të sjellë ramjen e rëndësisë së temës dhe si rezulltat do të jetë krahasimi i saj me tregëti. Artikujt e tillë do të llogariten si reklama (katalog) të ndonjë firme.
  3. Mungesa e njohurive mbi redaktim, nëse nuk keni njohuri mbi redaktimin në Wiktionary dhe dëshironi që materiali juaj të shërbej si burim i të dhënave keni dy mundësi:
   1. Në fleten e diskutimit prezentoni lidhjen me fleten ku gjendet materiali ose,
   2. Punimet që nuk gjenden në internet i prezentoni në fletën e diskutimeve.

Krijimi i një artikullit që ekziston me një titull të ri, nuk është i lejuar[redaktoni]

 1. Shkaku: Lindin mos marrveshje, ri-lidhet me artikullin ekzistues nga administratori ose Pastruesi.
 2. Udhëzime
  1. Gjurmimi i artikujve Në shtyllen vertikale, në anën e majtë të çdo faqe gjendet rubrika Kërko me një fushë të zbrazët dhe dy zgjedhjet "Shko" dhe "Kërko". Aty mund të ndesheni në artikullin ose në fjalën e gjetur ndër fletat e WikiFjalorit.
  2. I njëjti titull me përmbajtje të ndryshme si p.sh: artikulli Vera, duhet të "kthjellohen" d.m.th në këta artikuj vendoset stampa {{Kthjellim}}.