pentagram

Nga Wiktionary

PENTAGRAM m.

  • Pentagram quajmë bashkësi në e 5 vijave dhe 4 fushave. Notat në pentagram janë 7 Do,Re,Mi,Fa,Sol,La,Si. Notat në vija (Mi Sol Si)Notat në fusha (Fa La Do Re).Gjithmonë pjesa e luajtur muzikore fillon me një çelës Sol dhe përfundon me dy vija.

Shkalla muzikore Do Maxhore a.Shkallë muzikore quhet renditja graduale e notave në ngjitje dhe zbritje. b.Shkallët janë 2 lloje Do+(maxhore) Do-(minore) c.Shkallë Do+ quajmë renditjen graduale të 8 notave në ngjitje dhe zbritje. d.Shkalla muzikore quhet ndryshe dhe tonalitet.