optimal

Nga Wiktionary

OPTIMAL mb. libr.

  • Që është më i miri e më i përshtatshmi për të kryer një punë a për të bërë diçka. Koha optimale. Afati optimal mosha optimale. Caku (kufiri) optimal. Mundësitë optimale. Regjimi optimal i punës. Dendësia optimale e bimëve për hektar. Në kushte optimale.