linear

Nga Wiktionary

LINEAR mb. libr.

  • 1. Vijor.
  • 2. mat. Që shtrihet në vijë të drejtë, që përllogaritet në rrafshin horizontal; i gjatësisë. Përmasat lineare. Masat lineare masat e gjatësisë. Metër linear metër gjatësie. Shpejtësi lineare. fiz. shpejtësia e lëvizjes së pikave, e cila përcaktohet sipas gjatësisë së rrugës që bëhet brenda një njësie kohe.