horizontal

Nga Wiktionary

HORIZONTAL mb.

  • 1. Që shtrihet sipas drejtimit të vijës së horizontit, që është në të njëjtin rrafsh me vijën e horizontit. Prerje horizontale. Drejtim horizontal. Lëvizje horizontale. Sharrë (presë) horizontale.
  • 2. gjeom. Që formon kënd të drejtë me vijën pingule ose me planin pingul; kund. pingul, i pingultë; vertikal. Vijë horizontale. Sipërfaqe (shtresë) horizontale. Rrafshi horizontal.