Jump to content

Moduli:No globals

Nga Wiktionary

Udhëzuesi për këtë modul mund të krijohet te Moduli:No globals/doc.

local mt = getmetatable(_G) or {}
function mt.__index (t, k)
	if k ~= 'arg' then
		error('Përpjekje për të lexuar një ndryshore globale boshe: ' .. tostring(k), 2)
	end
	return nil
end
function mt.__newindex(t, k, v)
	if k ~= 'arg' then
		error('Përpjekje për të shkruar një ndryshore globale: ' .. tostring(k), 2)
	end
	rawset(t, k, v)
end
setmetatable(_G, mt)